Förriiden sa Man Ju Ofta Att en Chef Kunde VaraNågotAV en Psykopat。EN DEPOTOM GADE VAD HAN VILLE OCH Skapade Ett MaximaltAvståndMell​​anChef Och arbetare。男人tiderna har nuförändratsoch idag arbetar vi med sarskap,medarbetare och medledarskap ivåraföretag。vi pratar omvärdegrundsordoch kultur。viharberbetsmiljökravoch planerfördetmesta。Ändåsådöljersigfortfarande personer我våraföretagsom skapar bekymmer。男人hur ser mandådessa?...